EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JIHLAVA

Mgr. Radek Karafiát, soudní exekutor

Exekuční návrh

Od 1.11.2009 se návrh na nařízení exekuce podává u soudního exekutora

§ 38 z.č. 120/2001 Sb.

(1) V návrhu na nařízení exekuce musí být označen exekutor, který má
být pověřen provedením exekuce, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí
být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí
být podepsán a datován. Kromě toho musí návrh na nařízení exekuce
obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků nebo obchodní firmu nebo
název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu,
uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda,
popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě
označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.

(2) K návrhu na nařízení exekuce je třeba připojit originál nebo úředně
ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho
vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu nebo exekutorského
zápisu se svolením k vykonatelnosti, ledaže exekuční titul vydal
exekuční soud.