EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JIHLAVA

Mgr. Radek Karafiát, soudní exekutor

Jak zaplatit dluh

Výši vymáhané pohledávky lze zjistit telefonicky na tel. 564 109 935, případně dotazem na příslušného vykonavatele, se kterým lze rovněž dohodnout způsob a termín úhrady exekuce.

Exekuci lze uhradit:

  • na účet soudního exekutora číslo 2108696299/2700 u UniCredit Bank, a.s., pobočka Jihlava., variabilní symbol: spisová značka bez symbolu 35 EX a bez lomítka (variabilní symbol je nutné uvést vždy, bez jeho uvedení nebude platba identifikována a přiřazena k příslušnému spisu)

  • v hotovosti v sídle Exekutorského úřadu Jihlava

Jakmile nabyde právní moci usnesení o nařízení exekuce a příkaz k úhradě nákladů exekuce, a je-li pohledávka oprávněného včetně příslušenství a nákladů exekuce vymožena (zaplacena), je exekuce skončena a o skončení exekuce je vyrozuměn příslušný katastrální úřad (příp. další úřady, které zapisují exekuce do svých rejstříků a evidencí).